ALGEMENE VOORWAARDEN WEBSITE EN DISCLAIMER

De op deze website getoonde informatie is door BLOCKS Small Business Parks, een handelsnaam van myb.  B.V. met zorg samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. Blocks verstrekt door middel van deze website louter informatie over haar verschillende projecten.

De informatie op deze website betreft geen aanbod tot koop en dient louter doeleinden van algemene informatie voorziening waarop deze disclaimer van toepassing is.

Wijzigingen in plannen, tekeningen, technische omschrijvingen en andere documenten die verband houden met Blocks projecten kunnen zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht. Wijzigingen van informatie kunnen van tijd tot tijd op deze website worden doorgevoerd zonder verdere toelichting of verwijzingen.

Beeldmateriaal op deze website is met zorg samengesteld en geeft een impressie van hetgeen Blocks met haar ontwikkelingen voorstaat. Aan het beeldmateriaal kunnen echter geen rechten worden ontleend. De feitelijk gerealiseerde projecten kunnen er anders uitzien door bijvoorbeeld andere materiaal keuze. Leidend is de verkoopdocumentatie die geïnteresseerde kopers van Blocks ontvangen welke zal worden voorzien van tekeningen en technische omschrijvingen en onderdeel zullen zijn van te sluiten koop-aanneem overeenkomsten.

Indien koop tot stand komt tussen geïnteresseerden en Blocks dan is alleen de door partijen ondertekende verkoopdocumentatie onderdeel van de overeenkomst. Partijen kunnen zich niet beroepen op afwijkende afspraken of documenten die niet zijn ondertekend. Partijen kunnen zich niet beroepen op informatie op deze website of op informatie die via deze website verspreid is.

Alle genoemde bedragen op deze website zijn exclusief BTW. Iedere geïnteresseerde koper dient zelf na te gaan of hij in aanmerking komt voor teruggaaf van het BTW bedrag van de belastingdienst. Blocks kan hier niet voor instaan.

Blocks biedt niet zelfstandig doch via partners financieringen aan van haar projecten voor zakelijke professionele ondernemers en rechtspersonen. Consumenten en particulieren zijn hiervan uitgesloten. Zij kunnen contact op nemen met hun huisbank of externe financierings intermediairs die beschikken over de daartoe benodigde vergunningen van de Autoriteit Financiele Markten (AFM). Blocks onthoudt zich van elke vorm van advies of bemiddeling in deze.

Hoewel het serviceniveau van Blocks hoog te noemen is voert Blocks geen beheer uit over haar projecten noch bestaat er een verplichting dat verhuur via Blocks dient te verlopen. Het is ter vrije keus van kopers. Het technisch en financieel beheer evenals het onderhoud van de Blocks projecten zal door de betreffende Vereniging van Eigenaren (VVE) van ieder park verzorgt worden. Eventueel kunnen een aantal taken door de VVE en naar keuze van de VVE uitbesteed worden aan professionele derde partijen. De voorwaarden en bepalingen van de VVE zijn vastgelegd in het splitsingsreglement welke onderdeel is van de verkoop documentatie. Financieel en commercieel verhuurbeheer kan worden uitbesteed aan professionele partijen geheel ter keuze van koper. Blocks kan hierbij assisteren.

Kopers kunnen besluiten hun Blocks te verhuren. Eventuele rendement berekeningen op deze website zijn indicatief en er kunnen geen rechten aan worden ontleend. Rendementen uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. Toekomstverwachtingen in het algemeen waaronder die over verwachte huurinkomsten of algemene verhuurbaarheid, marktvraag en verkoopbaarheid, verwachte kosten, verwachte waardestijging, stijging of daling van financieringsrente,  in het bijzonder zijn per definitie toekomst gericht en daardoor onzeker en kunnen het rendement op een investering sterk nadelig beïnvloeden. Blocks en de geselecteerde aannemer of onder aannemers kunnen failliet gaan waardoor garantieregels komen te vervallen.

Kopers dienen zelfstandig bij de gemeente na te gaan of ze of hun huurders in aanmerking komen voor een gebruiksvergunning en voldoen aan de door de gemeente gestelde milieucategorie voor ieder betreffend Blocks park. Blocks eigenaren dienen er zelfstandig op toe te zien dat ze voldoen aan alle wettelijke en eventueel bestuurlijke eisen voor het gebruik van hun Blocks.

Blocks aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het eventueel niet goed functioneren van deze website. Blocks aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor onjuistheden en onvolledigheden van de op deze website opgenomen informatie. Voor wat betreft privacy en dataopslag verwijst Blocks naar het privacy en cookie statement op deze website.

Hoewel Blocks alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is Blocks niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website verzonden worden.

Niets op deze website mag worden gekopieerd of zonder toestemming van Blocks worden gebruikt voor welke doeleinden dan ook.

All rights 2018  Blocks Small Business Parks